2011. augusztus - Tigris WTF Taekwon-do SE edzőtábor